រទេះរុញកៅស៊ូ

  • រទេះរុញកៅស៊ូ

    រទេះរុញកៅស៊ូ

    ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផលិត roller កៅស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសចិន យើងផ្គត់ផ្គង់ rollers ជាច្រើនសម្រាប់វាលផ្សេងគ្នា។