ម៉ាស៊ីនកៅស៊ូ

  • Rubber Roller

    ម៉ាស៊ីនកៅស៊ូ

    ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតជ័រកៅស៊ូផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានបទពិសោធនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនវិលជាច្រើនសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗគ្នា។