ម៉ាស៊ីនកិនកៅស៊ូ CNC

 • ម៉ាស៊ីនកិនកៅស៊ូ CNC

  ម៉ាស៊ីនកិនកៅស៊ូ CNC

  1. ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ CNC
  2. សមត្ថភាពកិន ចង្អូរ និងកាត់ពេញខ្នាត
  3. មិត្តភាពបរិស្ថាន
  4. ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
  5. ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល
  6. គម្របពេញលេញសម្រាប់សុវត្ថិភាពអាចត្រូវបានជ្រើសរើស
  7. វិញ្ញាបនប័ត្រ CE អាចត្រូវបានផ្តល់ជូន